Peddler
Peddler

Algemene Voorwaarden Winkels

4 maart 2021

Inhoud

 1. Algemene Voorwaarden voor Winkels
 2. Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice

1. Algemene Voorwaarden voor Winkels

Definities

 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen een Klant en een Winkel via het Platform voor de bestelling, bezorging en/of het afhalen van producten, dranken en aanverwante artikelen.
 • Klant: een natuurlijke persoon (ouder dan 18 jaar) of rechtspersoon die een Bestelling doet bij de Winkel via het Platform.
 • Ken uw klant (KYC)- informatie: alle documenten en gegevens die Peddler nodig heeft voor de naleving van ken-uw-klant-verplichtingen op grond van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Nederlandse Sanctiewet en de EU-richtlijn over het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of het financieren van terrorisme en de toepasselijke Sanctielijst, alle zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
 • Bestelling: een bestelling die door een Klant bij de Winkel is gedaan via het Platform.
 • Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Peddler en aan hem gelieerde ondernemingen en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
 • Winkel: een bedrijf dat (tastbare) producten, dranken en aanverwante artikelen verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van de Overeenkomsten de Service gebruikt.
 • Winkelinformatie: de informatie van de Winkel met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, ken-uw-klant-informatie, algemene informatie, productaanbod (producten, productcategorieën, product opties, inclusief samenstelling, ingrediënten, waaronder informatie over allergieën, voeding en inhoud indien wettelijk vereist), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief btw), bedrijfslogo, grafisch materiaal, domeinnaam, minimale bestelbedragen, bankrekeningnummers voor facturering en betalingen, btw-nummer, openingstijden, inclusief intellectuele eigendomsrechten, licenties en informatie zoals wettelijk verplicht en andere informatie over de Winkel.
 • Winkel dashboard: het online portaal voor het Winkels dat toegankelijk wordt na verificatie en acceptatie van de winkel door Peddler.
 • Winkelpagina: een webpagina met betrekking tot een Winkel die wordt gemaakt door Peddler met een domeinnaam die bepaald wordt door en eigendom is van Peddler.
 • Gelijke-prijsgarantie: de garantie van de Winkel dat de prijzen op het Platform gelijk zijn aan de prijzen die voor de producten en diensten van de Winkel worden berekend op de eigen website en op de winkel locatie, inclusief aanbiedingen.
 • Service: de diensten en/of andere (marketing)activiteiten die door Peddler aan een Winkel worden aangeboden in het kader van de exploitatie van het Platform door Peddler, met als doel het sluiten van Overeenkomsten.

Partijen

 1. Peddler B.V. is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met statutaire zetel aan de John M Keynesplein 12-46, 1066 EP Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68237103, handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert.
 2. Deze algemene voorwaarden voor winkels ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de Service. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van andere partijen, zoals die van de Winkel, wordt uitgesloten.
 3. De Voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op Terms-and-Conditions-of-Use.
 4. Voor het gebruik van het Platform door een Klant zijn tussen Peddler en de Klant aparte algemene voorwaarden van toepassing.
 5. De Winkel is exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van een Overeenkomst. Peddler is hierin geen partij.

Levering van de Service

 1. Peddler levert de Service aan de Winkel als gevolg waarvan Overeenkomsten worden gesloten. De rol van Peddler in het tot stand komen van Overeenkomsten is die van tussenpersoon namens de Winkel. Als tussenpersoon levert Peddler verschillende activiteiten met als doel het sluiten van overeenkomsten, als;
  1. Het hosten van het platform, inclusief Winkelpagina’s, Productpagina’s en andere Webpagina’s ter promotie, en ten behoeve van de exploitatie, van het platform voor de Winkelpartners en het sluiten van Overeenkomsten;
  1. Marketingdiensten, offline en online, ter promotie van het platform, de Winkelpartners, en aanverwante aangeboden producten;
 2. Peddler publiceert delen van de Winkelinformatie die van belang zijn voor het bestelproces op het Platform, maar controleert of anderszins beoordeelt de inhoud niet (behalve waar het Ken uw Klantinformatie betreft). Peddler behoudt zich het recht voor Winkelinformatie (of delen ervan) niet te publiceren en informeert de Winkel in zo'n geval hierover.
 3. Peddler kan de Winkel autoriseren om bepaalde Winkelinformatie op het Platform zelf te Wijzigen.
 4. Peddler publiceert in het Winkel Dashboard de voor de Winkel relevante informatie, zoals de Bestellingen en aanverwante (winkel)informatie, de facturen en productaanbod.
 5. Peddler kan een Winkelpagina voor de Winkel creëren en hosten als onderdeel van het Platform.
 6. Peddler kan de Winkelinformatie op de Winkelpagina publiceren, zonder de inhoud daarvan te controleren. Peddler kan op de Winkelpagina een link plaatsen naar het Platform om Klanten in staat te stellen Bestellingen te plaatsen.
 7. Behalve de naam en het logo van de Winkel blijven alle intellectuele eigendomsrechten die verband houden met de Winkelpagina te allen tijde
 8. Alle Bestellingen die worden gedaan via de Winkelpagina worden beschouwd als Bestellingen zoals bedoeld in deze Voorwaarden.

Registratie van de Winkel

 1. De Winkel zal zich bij Peddler registreren door middel van het indienen van een ingevuld registratieformulier bij Peddler met inbegrip van alle documenten en KYC-informatie. Er komt een overeenkomst voor de levering van Services tot stand wanneer Peddler de ontvangst en goedkeuring van de winkel registratie bevestigt.
  1. De Winkel
 2. Peddler kan een verzoek tot registratie van een Winkel weigeren om welke reden dan ook.
 3. Na acceptatie en verwerking van een registratie verleend Peddler de Winkel toestemming voor toegang tot de Winkel Dashboard.
 4. Winkelgegevens die door Peddler zijn verwerkt, worden beschouwd als gegevens met betrekking tot de Winkel en worden niet beschouwd als persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verplichtingen van de Winkel

 • De Winkel:
  1. machtigt Peddler om namens de Winkel Overeenkomsten te sluiten;
   1. verstrekt de Winkelinformatie aan Peddler;
    1. is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de Winkelinformatie, die, om twijfel weg te nemen, alle benodigde product- en aanbod informatie bevat;
     1. verstrekt op eerste verzoek van Peddler aanvullende informatie met betrekking tot de Winkel aan Peddler;
      1. geeft wijzigingen in de Winkelinformatie veertien (14) dagen voor deze van kracht worden door aan Peddler, zodat:
       1. Peddler de gewijzigde Winkelinformatie zoals weergegeven op het Platform kan verwerken; of
       2. De Winkel zelf bepaalde Winkelinformatie kan wijzigen
      2. geeft Peddler toestemming om de Winkelinformatie te gebruiken en te verwerken, bijvoorbeeld voor marketingcampagnes, marketing platforms en/of zoekmachines, en verstrekt daartoe aan Peddler het recht dezelfde rechten te verstrekken aan derden met betrekking tot de Winkelinformatie, met als doel het sluiten van Overeenkomsten;
       1. informeert Peddler onmiddellijk als enige (inspectie)autoriteit een onderzoek uitvoert of een overtreding bij de winkel of zijn werknemers constateert van de toepasselijke voedselwetgeving of enige andere wet- of regelgeving;
        1. past de Gelijke-prijsgarantie toe.
         1. neemt op het Platform geen links op naar de websites van derden buiten het Platform, plaatst geen advertenties op het Platform en gebruikt geen SEA en/of soortgelijke diensten met merken en/of handelsnamen van Peddler zonder uitdrukkelijke toestemming van Peddler;
          1. behandelt de werknemers en leveranciers van Peddler met respect en fatsoen;
           1. registreert maximaal één Winkel op het Platform per adres;
            1. zorgt ervoor bereikbaar te zijn via e-mail en telefoon tijdens de openingsuren van de Winkel.

            Garanties en vrijwaringen van de Winkel

            • De Winkel:
             1. garandeert dat het alle toepasselijke wetten en regelgeving naleeft;
             2. garandeert dat de producten, goederen, dranken en aanverwante producten die aan de Klant worden aangeboden en geleverd geschikt zijn voor consumptie en voldoen aan de (informatie)eisen van de toepasselijke wetgeving en aanverwante wet- en regelgeving;
             3. garandeert dat het over alle vereiste vergunningen beschikt voor de uitoefening van Winkel en de Overeenkomst;
             4. garandeert dat het niet in staat van faillissement verkeert, dat er geen insolventieprocedure of een reorganisatieprocedure onder gerechtelijk toezicht is, dat er geen surseance van betaling is verleend en dat er geen onderzoek of vervolging door enige autoriteit is ingesteld;
             5. garandeert dat de Winkelinformatie door Peddler kan worden gebruikt en verwerkt zonder inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;
             6. vrijwaart Peddler van eventuele claims van derden op basis van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, waaronder voor redelijke kosten die Peddler in verband daarmee moet maken;
             7. garandeert dat Overeenkomsten volgens de Winkelinformatie zoals weergegeven op het Platform worden nageleefd; en
             8. vrijwaart Peddler voor claims van Klanten die verband houden met de nakoming van de Overeenkomst door de Winkel, zijn vertegenwoordigers of werknemers.

            Totstandkoming, levering en annulering van Overeenkomsten

            1. Een Overeenkomst komt tot stand als een Klant door middel van het plaatsen van een Bestelling via het Platform een aanbod van de Winkel heeft geaccepteerd. De Winkel is exclusief verantwoordelijk voor de naleving en nakoming volgens elke Overeenkomst. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de schuld aan de Winkel uit hoofde van de Overeenkomst.
             1. Peddler geeft Bestellingen via het Platform zo snel mogelijk door aan de Winkel. De Winkel zorgt ervoor, dat het voor de ontvangst van Bestellingen goed bereikbaar is via een van de Verbindingsmethoden. Peddler kan de beschikbare Verbindingsmethoden na voorafgaande melding naar eigen goeddunken wijzigen.
              1. Als een Bestelling niet afgehaald kan worden of niet door de Winkel bezorgd kan worden, stelt de Winkel de Klant binnen dertig (30) minuten na ontvangst van een Bestelling op de hoogte en biedt het de Klant een redelijk alternatief voor de Bestelling aan.
               1. Peddler is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van Bestellingen die door Klanten worden geplaatst. De Winkel kan elke Bestelling bij de Klant controleren door telefonisch of elektronisch (email / bericht) contact met de Klant op te nemen op het bij de Bestelling van de Klant vermelde telefoonnummer.
                1. De Winkel stelt de Bestelling ter beschikking voor afhalen of bezorgen aan de Klant in overeenstemming met eventuele leveringsvoorwaarden van de Winkel.
                 1. De Winkel kan bepalen dat in plaats van een papieren tas een plastic tas nodig is voor het veilig en hygiënisch verpakken van de Bestelling. Voor het gebruik van deze plastic tas mogen geen aanvullende kosten aan de Klant in rekening gebracht worden, tenzij toepasselijke wet- of regelgeving anders bepaalt. Plastic tassen mogen alleen gebruikt worden als dat strikt noodzakelijk is.
                  1. e Winkel gebruikt het Platform niet voor de verkoop van producten waarvan de verkoop (al dan niet via internet) als illegaal wordt beschouwd.
                   1. Als de Winkel de Bestelling door een derde bij de Klant laat bezorgen, is de Winkel verantwoordelijk voor de bezorging en de kosten daarvan. De Winkel vrijwaart Peddler voor claims van derden in verband met de bezorging en de kosten daarvan.
                    1. De Winkel kan de Bestelling annuleren als:
                     1. de Klant een Bestelling heeft geplaatst met onjuiste contact-of adresgegevens;
                     2. het aanbod niet langer beschikbaar is en de Klant het door de Winkel aangeboden alternatief voor de Bestelling niet accepteert; of
                     3. er sprake is van overmacht bij de Winkel.
                    2. Peddler kan de Bestelling annuleren als de Bestelling vals lijkt te zijn of wanneer er een vermoeden van illegale activiteiten is.
                     1. Peddler is niet aansprakelijk (i) voor annuleringen door Klanten of voor eventuele schade die hieruit voortvloeit en (ii) voor Klanten die niet aan hun financiële verplichtingen aan de Winkel voldoen.

                      Vergoeding voor de Service

                      1. Als Vergoeding voor de Service betaalt de Winkel het volgende aan Peddler (in alle gevallen zoals vooraf afgesproken):
                       1. een provisie voor elke Overeenkomst (die ook verschuldigd is in geval van annuleringen van Bestellingen door de Winkel als beschreven in artikel 28c);
                       2. eventuele kosten van de Peddler Delivery Boxes;
                       3. eventuele administratieve kosten en andere kosten voor het gebruik van aanvullende diensten die Peddler de Winkel levert.
                      2. Peddler heeft het recht de provisie voor iedere Overeenkomst te verhogen met 5 extra procentpunten als de Winkel in strijd blijft handelen met deze Voorwaarden nadat het door Peddler op de hoogte is gesteld van de inbreuk hierop. De provisie verhoging wordt in rekening gebracht gedurende één maand of zo lang als de inbreuk voortduurt.

                       Beoordelingen en ranking van de Winkels

                       1. Peddler biedt Klanten de mogelijkheid de uitvoering van Overeenkomsten door de Winkel te beoordelen en te waarderen.
                       2. Peddler kan naar eigen goeddunken beoordelingen op het Platform publiceren en ervan te verwijderen. Peddler stemt de inhoud, publicatie of verwijdering van de beoordelingen door Klanten niet af met de Winkel.
                       3. Peddler is niet aansprakelijk ten opzichte van de Winkel voor de inhoud van de beoordelingen en eventuele negatieve gevolgen daarvan. De beoordelingen reflecteren niet de mening van Peddler, maar die van de Klanten.
                       4. Winkels mogen geen beoordelingen over hun eigen Winkel op het Platform plaatsen.

                       Looptijd en beëindiging van de Service

                       1. Peddler verleent de Service voor onbepaalde tijd vanaf de datum van acceptatie van de registratie van de Winkel door Peddler.
                        1. De Partijen kunnen de Service schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen. De Winkel komt de Overeenkomsten na totdat aan alle verplichtingen van de Winkel ten opzichte van Peddler en de orders (Overeenkomsten) is voldaan.
                         1. Peddler kan de Service onmiddellijk beëindigen als de Winkel:
                          1. de bepalingen van de Voorwaarden schendt;
                          2. onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij de registratie of nalaat deze informatie adequaat te updaten;
                          3. (herhaaldelijk) negatieve beoordelingen van Klanten krijgt; of
                          4. (herhaaldelijk) beoordeling van het eigen Winkel op het Platform plaatst.

                         Aansprakelijkheid van Peddler

                         • Iedere aansprakelijkheid van Peddler ten opzichte van de Winkel is uitgesloten in zoverre de wet dat toelaat. De totale aansprakelijkheid van Peddler ten opzichte van de Winkel is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Peddler gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering op basis van zo'n verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Peddler beperkt tot EUR 1.000,- (duizend euro).

                         Klachtenprocedure

                         • De Winkel is verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van Klanten over de nakoming van Overeenkomsten.

                         Privacy van Klanten

                         1. In verband met de Overeenkomsten worden persoonsgegevens van klanten doorgegeven aan de Winkels.
                         2. Elke partij is een aparte verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die voor haar eigen doeleinden en met eigen middelen en/of namens haar worden verwerkt. Dit betekent dat beide partijen onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan zij (deels) de doeleinden en middelen in het kader van deze Voorwaarden Bepalen.
                         3. De Winkel is bekend met het privacybeleid van Peddler en handelt in overeenstemming hiermee en met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. De huidige versie van de privacyverklaring staat op het Platform.
                         4. De Winkel verstrekt geen persoonsgegevens van Klanten aan derden en communiceert niet met Klanten anders dan voor de uitvoering van Overeenkomsten.
                         5. De Winkel informeert Peddler onmiddellijk (en zonder onnodig uitstel) schriftelijk over een eventueel datalek persoonsgegevens waarvan het zich bewust wordt met betrekking tot persoonsgegevens van Klanten en houdt Peddler op de hoogte met betrekking tot zo'n datalek.
                         6. Niets in deze Voorwaarden of de hierin voorgenomen regelingen is bedoeld om een van beide partijen te beschouwen als i) de verwerker van de andere partij; of ii) gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met elkaar, met betrekking tot persoonsgegevens die door de ene partij worden gedeeld met de andere.

                         Overige bepalingen

                         1. Peddler kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen en publiceert de gewijzigde algemene voorwaarden op het Platform.
                         2. Als de Winkel de bezorgservice van Peddler gebruikt, gelden de Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice naast deze Voorwaarden. In dat geval worden de Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice beschouwd als een integraal deel van deze Voorwaarden en eventuele verwijzingen in deze Voorwaarden naar de bezorging door de Winkel zijn niet van toepassing.
                         3. Op de rechtsverhouding tussen Peddler en de Winkel is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op die rechtsverhouding zullen uitsluitend door de rechtbank in Amsterdam worden beslecht.
                         4. De Winkel kan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Service niet verpanden of overdragen aan Peddler tenzij Peddler vooraf schriftelijk instemt met zo'n overdracht.
                         5. De Winkel behandelt alle informatie met betrekking tot de Service, en alle informatie met betrekking tot de commerciële voorwaarden daarvan als vertrouwelijk.
                         6. Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of nietafdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Voorwaarden.

                         2. Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice

                         Deze Voorwaarden voor de Bezorgservice zijn van toepassing op de relatie tussen Peddler en een Winkel dat van de Bezorgservice gebruik maakt."

                         Definities

                         Gedefinieerde termen hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Voorwaarden voor Winkels.

                         • Levering van de Service de bezorging van een Bestelling van de Winkel aan een Klant door Peddler.
                         • Bezorgafstand: afstand tussen de Winkel en de Klant, bepaald door Peddler op basis van actieradius en polygoon.
                         • 2. Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice Deze Voorwaarden voor de Bezorgservice zijn van toepassing op de relatie tussen Peddler en een Winkel dat van de Bezorgservice gebruik maakt."
                         • Chauffeur: persoon die de Bezorging uitvoert.
                         • Algemene Voorwaarden voor Winkels: de meest recente versie van de algemene voorwaarden voor Winkels.
                         • Orderbevestiging: bevestiging van de acceptatie van de Bestelling door de Winkel aan Peddler.
                         • Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice: deze voorwaarden met betrekking tot de Bezorgservices van Peddler, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

                         Toepasselijkheid

                         1. Om de Bezorgservice te gebruiken moet een Winkel zich registreren bij Peddler door het indienen van een ingevuld registratieformulier bij Peddler. Peddler kan naar eigen goeddunken de deelname van een Winkel aan het Bezorgservice weigeren. Een overeenkomst over de Bezorgservice wordt pas van kracht na bevestiging van de registratie door Peddler.
                         2. Als de Winkel verschillende vestigingen heeft, dient elke vestiging zich apart aan te melden.
                         3. De Winkel gaat ermee akkoord, dat deze Voorwaarden voor de Bezorgservice van toepassing zijn op de levering van de Bezorgdiensten.
                         4. De Algemene Voorwaarden voor Winkels blijven van toepassing op de relatie tussen Peddler en De Winkel. In dit opzicht moet elke referentie aan de “Dienst” in de Algemene Voorwaarden voor Winkels worden geacht de “Bezorgservice” te omvatten. Indien de Algemene Voorwaarden voor Winkels afwijken van deze Algemene Voorwaarden voor de Bezorgservice, zullen de laatste prevaleren.
                         5. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de Winkel, wordt nadrukkelijk verworpen.

                         De Bezorgservice

                         1. De Bezorging wordt uitgevoerd door Chauffeurs die in dienst zijn bij of ingehuurd zijn door Peddler of een zakelijke partner van Peddler.
                         2. Peddler stelt de servicetijden vast gedurende welke de Bezorgservice wordt aangeboden. De servicetijden kunnen verschillen per Winkel en per gebied.
                         3. Peddler bepaalt de maximale Bezorgafstand. Peddler behoudt zich het recht voor de Bezorgafstand te wijzigen.
                         4. Peddler kan de Bezorgservices opschorten in geval van overmacht, waaronder weerfenomenen (bv: bliksem, ijs, overstroming, hevige sneeuwval), verkeergerelateerde voorvallen (bv: volledige afsluitingen, marathon, grote verkeersopstoppingen) en capaciteitsproblemen.

                         Klaarmaken van de Bestelling en de Bezorging

                         1. De klant plaatst een Bestelling via het Platform. Peddler stuurt de Bestelling door naar de Winkel via de afgesproken informatietechnologie. De Winkel accepteert de Bestelling via de Orderbevestiging.
                         2. Peddler heeft het recht af te zien van de Bezorging binnen een redelijke periode volgend op de ontvangst van de Orderbevestiging, indien de Bezorging niet op tijd kan worden uitgevoerd wegens capaciteitsproblemen. Winkels krijgen van in dit geval provisiekosten vergoed.
                         3. De Bestelling moet binnen de Verwerkingstijd door de Winkel klaargemaakt zijn, correct en veilig verpakt zijn en compleet samengesteld zijn zodat deze kan worden opgehaald door een Chauffeur.
                         4. De Bestelling wordt zo spoedig mogelijk na het ophalen bij de Winkel door de Chauffeur bij de Klant bezorgd.
                         5. Indien een Bestelling alcoholische producten of andere producten waarop een wettelijke leeftijdslimiet van toepassing is, zal Peddler de Klant vragen zich te identificeren in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet op bezorging. Indien de Klant zich niet voldoende kan identificeren of niet voldoet aan de minimum leeftijdsvereisten, zal de Bestelling of de relevante artikelen in de Bestelling niet aan de Klant worden geleverd. Onder legitimatie wordt verstaan paspoort, identiteitskaart en rijbewijs.

                         Vertraging en het uitblijven van Bezorging

                         1. Indien en voor zover een Bestelling niet kan worden bezorgd of aanzienlijk vertraagd is vanwege een reden die de Winkel verweten kan worden, heeft Peddler het recht te worden gecompenseerd door de Winkel voor alle redelijke kosten die door Peddler zijn gemaakt, middels het behouden van de provisiekosten.
                         2. Indien en voor zover een Bestelling is doorgestuurd naar de Winkel en vervolgens niet kan worden bezorgd of aanzienlijk vertraagd is vanwege een reden die Peddler verweten kan worden, zal Peddler de Winkel redelijk compenseren voor de gemaakte kosten.
                         3. De Winkelt dient wachttijden voor Chauffeurs in de Winkel actief te voorkomen. Peddler mag kosten voor de vertraging door wachttijden langer dan 10 minuten doorberekenen aan een Winkel.

                         Aansprakelijkheid

                         • De aansprakelijkheid van Peddler wordt beperkt zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden voor Winkels.

                         Looptijd en beëindiging van de Service

                         • Peddler garandeert de Bezorgservice voor onbepaalde tijd.
                         • Partijen kunnen zonder reden de Bezorgservice beëindigen of opschorten veertien (14) dagen na een schriftelijke kennisgeving, in overeenstemming met de beëindigingsbepalingen van de Algemene Voorwaarden voor Winkels.

                         Overig

                         1. Peddler kan eenzijdig deze Voorwaarden voor de Bezorgservice wijzigen en zal een kennisgeving en de gewijzigde voorwaarden op het Winkel Dashboard publiceren.
                         2. Op de rechtsverhouding tussen Peddler en de Winkel is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op die rechtsverhouding zullen uitsluitend door de rechtbank in Amsterdam worden beslecht.
                         3. Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Voorwaarden.

                         Door verder te navigeren op deze website accepteer je het gebruik van cookies.

                         Privacy & Cookie instellingen

                         Privacy Voorkeuren
                         Noodzakelijke cookies
                         Analytics-cookies
                         Inhouds- en advertentiecookies

                         Uw privacy

                         Altijd actief

                         Wanneer u een website bezoekt, kan de site informatie in uw browser opslaan, vaak wordt dit gedaan in de vorm van cookies. Deze informatie kan over u, uw voorkeuren of uw apparaat gaan en wordt meestal gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. De informatie identificeert u meestal niet direct, maar het kan u een persoonlijkere webervaring geven.

                         Omdat we uw recht op privacy respecteren, kunt u ervoor kiezen om sommige soorten cookies niet toe te staan. Klik op de verschillende categoriekoppen voor meer informatie en om onze standaardinstellingen te wijzigen. Het blokkeren van sommige soorten cookies kan echter van invloed zijn op uw ervaring met de site en de services die we kunnen bieden.

                         Weet je zeker dat je het artikel wilt verwijderen?

                         Weet je zeker dat je jouw mandje wilt legenmaken?

                         ... Loading

                         Bezorgadres toevoegen

                         Bezorgadres toevoegen

                         Voer je adres in en winkel bij duizenden lokale winkels.

                         Dezelfde dag duurzaam bezorgd.

                         Creëer nieuw mandje?

                         Momenteel kun je bij één winkel tegelijk afrekenen. Shop verder met OF maak een nieuw mandje aan voor undefined.

                         Verifieer je leeftijd

                         Dit item is beperkt tot jaar of ouder.

                         Het spijt ons, dit product is beperkt tot artikelen per klant.

                         Kies je bezorgtype

                         Heb je een account?

                         Met een Peddler account profiteer je van track 'n trace en kortingen zoals gratis bezorging

                         Artikelen in je mandje zijn gewijzigd.

                         Artikelen in je mandje zijn gewijzigd.